ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทวิ-ชย.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
52100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35 แก้ไข   ลบ
92101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
152000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
192001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
212101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
222101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
232101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
242000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 10/08/2020 15:28:20

ปวช.1   ทวิ-ชย.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
262000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
272101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
282000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
292100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
312100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332101-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
342001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
352000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
362101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
372101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
382000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
392101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
402101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
412101-5101ปฎิบัติงานยานยนต์ 1 *-*-34 แก้ไข   ลบ
422101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 *-*-34 แก้ไข   ลบ
432000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  12 หน่วย 20 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 10/08/2020 15:28:20

ปวช.1   ทวิ-ชย.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
452101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 *-*-34 แก้ไข   ลบ
462101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 *-*-44 แก้ไข   ลบ
472101-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
482000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  14 หน่วย 19 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5 *-*-44 แก้ไข   ลบ
502101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6 *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  8 8 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 10/08/2020 15:28:20
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0149751 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.