ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทวิ-ชย.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 4   6   แก้ไข   ลบ
620001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 5   7   แก้ไข   ลบ
720001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
820001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 7   9   แก้ไข   ลบ
920001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 8   10   แก้ไข   ลบ
1020001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37 12 10   12   แก้ไข   ลบ
1220101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 12 11   13   แก้ไข   ลบ
1320101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 13 12   14   แก้ไข   ลบ
1420101-8501โครงงาน *-*-44 14 13   15   แก้ไข   ลบ
1520101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37 16 14   16   แก้ไข   ลบ
1620101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22 16 15   17   แก้ไข   ลบ
1720000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 17 16   18   แก้ไข   ลบ
 รวม  32 51 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 28/01/2021 11:46:41
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0157700 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.