ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทวิ-ชย.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 5   7   แก้ไข   ลบ
72100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92101-8501โครงการ *-*-44 8   10   แก้ไข   ลบ
102001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 12 11   13   แก้ไข   ลบ
132101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 13 12   14   แก้ไข   ลบ
142000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 14 13   15   แก้ไข   ลบ
 รวม  25 42 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/08/2020 06:41:22
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0133779 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.