ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทส.12    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
52901-1004การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23 4   6   แก้ไข   ลบ
62000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 5   7   แก้ไข   ลบ
72901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
82901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 7   9   แก้ไข   ลบ
92901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
102901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112901-2138ระบบภาพและเสียง 1-3-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23 12 11   13   แก้ไข   ลบ
132000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 34 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 18/09/2020 23:23:28
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0147870 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.