ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทส.12    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
72001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
92901-2001โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102901-2003โปรแกรมนำเสนองาน 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112901-2123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
122901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
132000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172901-1001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182901-1002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192901-2002โปรแกรมตารางคำนวณ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202901-2004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212901-2005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222901-2124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
232001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
252001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
262000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 05:44:39

ปวช.1   ทส.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
282000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
292000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
302901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312901-1004การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
332901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
342901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
372901-2138ระบบภาพและเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
382901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
402901-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
412000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 05:44:39

ปวช.1   ทส.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
422901-1005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
432901-2006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
442901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
452901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
462901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-9-39 แก้ไข   ลบ
472901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
482901-2126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
492001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
502000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
522000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
532901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
542901-2012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
552901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-9-39 แก้ไข   ลบ
562901-2109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-9-39 แก้ไข   ลบ
572901-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
582000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 05:44:39
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0216019 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.