ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทส.11    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
420001-1006กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11 3   5   แก้ไข   ลบ
520901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23 4   6   แก้ไข   ลบ
620901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 5   7   แก้ไข   ลบ
720901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
820901-2204การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 0-4-24 7   9   แก้ไข   ลบ
920901-2210การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
1020901-2504งานกราฟิกสามมิติ 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120901-8501โครงงาน *-*-44 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220901-9203ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-2-23 12 11   13   แก้ไข   ลบ
1320000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  23 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 28/01/2021 05:27:54
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [2/2564]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0150771 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.