ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทส.11    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
320001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
520901-1001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23 4   6   แก้ไข   ลบ
620901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 5   7   แก้ไข   ลบ
720901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
820901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น 1-2-23 7   9   แก้ไข   ลบ
920901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4-24 8   10   แก้ไข   ลบ
1020901-2206หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120901-9208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 1-2-23 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 34 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 09:00:27
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [2/2562]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0151300 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.