ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ทส.11    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
720901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
820901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
920901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1020901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1120901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1220901-9202วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1320000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1620001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1820901-1001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1920901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2020901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2120901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2220901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
2320901-2206หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420901-9208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 17/01/2021 14:18:48

ปวช.1   ทส.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2620000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3020001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3120901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3320901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3420901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3520901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3620901-9206การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3720000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 30 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3820901-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
3920000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 17/01/2021 14:18:48

ปวช.1   ทส.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4020000-1206ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4120001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4220901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
4320901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4420901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4520901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4620901-2209ปฏิบัติงานการพัฒนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
4720901-9201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4820000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 26 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4920000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5020000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5120000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5220901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5320001-1006กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
5420901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5520901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5620901-2204การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
5720901-2210การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5820901-2504งานกราฟิกสามมิติ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5920901-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
6020901-9203ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-2-23 แก้ไข   ลบ
6120000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 17/01/2021 14:18:48
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0163641 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.