ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พค.11    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1206ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220204-2007โปรแกรมกราฟิก 2-2-34 1   3   แก้ไข   ลบ
320204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420204-2008การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34 3   5   แก้ไข   ลบ
520204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23 4   6   แก้ไข   ลบ
620204-2105โปรแกรมฐานข้อมูล 2-2-34 5   7   แก้ไข   ลบ
720204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2-2-34 6   8   แก้ไข   ลบ
820204-2112การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น 2-2-34 7   9   แก้ไข   ลบ
920000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 8   10   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 30 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/12/2020 09:37:51
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0148449 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.