ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชธ.13    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
72001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
82121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92121-2101งานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
102121-2102งานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
192121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
202121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
222121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
242000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 31 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 08:40:51

ปวช.1   ชธ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
282121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
312121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26 แก้ไข   ลบ
322121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
342121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
352000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
382121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
392121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
402121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422121-2106งานโยธา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
432121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
452001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
462000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 08:40:51

ปวช.1   ชธ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
472121-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
482000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
502121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
512121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
522121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
542121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552121-2107การอ่านแบบ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
562121-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
572001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
582121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 08:40:51
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0165370 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.