ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชอ.14    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13 แก้ไข   ลบ
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 27 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
112000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
122000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
142000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
162100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
172100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
182100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
192100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
202105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
222001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 37 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 03:32:44

ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
252000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
262001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
282000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
292100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
332105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342105-2114โทรศัพท์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
352000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
382105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
392105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
402105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
412105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422105-2102ระบบเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432105-2103ระบบภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
452001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
462000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 03:32:44

ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
472105-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
482000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
512105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
552105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
572105-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
582001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
592000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 39 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/09/2020 03:32:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0164499 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.