ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชอ.14    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
620001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
720100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
920100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1120105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13 แก้ไข   ลบ
1220000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1320000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2020100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2120100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2420000-1221ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 06:27:44

ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2620000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2820000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2920105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3020105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3120105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3220105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3320105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420105-2114โทรศัพท์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3620105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3720000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3820000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3920000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4020001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4120105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4220105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4320105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4420105-2102ระบบเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4520105-2103ระบบภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4720105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4820000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 06:27:44

ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4920105-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5020000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5120000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5220001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5320105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5420105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5520105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5620105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5720105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5820105-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5920105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
6020105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
6120000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 06:27:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0176668 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.