ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชพ.11    คณะวิชา ช่างกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
62001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
72100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92102-2004วัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
122102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
192100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
202100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
212102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
222102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
252001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
272000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 34 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2020 02:08:09

ปวช.1   ชพ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
282000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
292000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
302100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
352102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
362102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
372000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
392000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
402000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
412100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 แก้ไข   ลบ
442102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48 แก้ไข   ลบ
452102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
462000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2020 02:08:09

ปวช.1   ชพ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
472102-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
482000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
502102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
512102-2205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2-6-48 แก้ไข   ลบ
522102-2206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 2-6-48 แก้ไข   ลบ
532102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26 แก้ไข   ลบ
542102-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
552000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2020 02:08:09
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0163240 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.