ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชก.12    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
320102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
420102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 3   5   แก้ไข   ลบ
520102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 4   6   แก้ไข   ลบ
620102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 5   7   แก้ไข   ลบ
720102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
820102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48 7   9   แก้ไข   ลบ
920000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 8   10   แก้ไข   ลบ
 รวม  19 39 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 08:31:31
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0147111 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.