ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชย.12    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 แก้ไข   ลบ
220101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
320000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
420000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
520100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
620100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
720100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  15 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1020101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1120101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1320101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2020001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2120000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 06:58:44

ปวช.1   ชย.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2220101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2320101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2420101-2209งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2520001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2620001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2820000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2920000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3020000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3320101-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
3420000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 06:58:44

ปวช.1   ชย.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3520000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3620000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3720001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3820101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3920101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4020101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4120101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4220101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4320101-2402งานซ่อมตัวถังรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4420000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4520000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4620000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4820000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4920101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5020101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5120101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5220101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5320101-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5420101-2203งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5520000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
5620101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 44 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 26/01/2021 06:58:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0158472 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.