ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1209012205 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2209012206 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3209012209 ปฏิบัติงานการพัฒนโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4209012210 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5209012307 ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6209012504 งานกราฟิกสามมิติ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7209018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8209018501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9209019201 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10209019202 วงจรพัลส์และดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11209019203 ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12209019206 การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13209019208 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421000001 ทฤษฎีช่างกลทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521000002 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621000003 งานฝึกฝีมือ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721000004 เขียนแบบเทคนิค 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821000005 เขียนแบบเทคนิค 21-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921000006 วัสดุช่าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021000007 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121000008 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221000009 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321000010 งานไฟฟ้าทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421000011 งานอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521000012 งานเครื่องมือกลทั่วไป0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621000014 งานเชื่อมและโลหะแผ่นทั่วไป0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721000021 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821000022 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921000023 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 90002-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021000101 เขียนแบบเครื่องกล 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121000102 เขียนแบบเครื่องกล 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221000201 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321000202 ปฎิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421000203 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521000204 ปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621000290 ฝึกงาน (360 คาบ)0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721000291 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921001002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021001003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2-2-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121001004 งานฝึกฝีมือ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321001006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521001008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821001302 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921001303 ฝึกฝีมืองานไม้0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021001304 ไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0463071 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.