ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1204048501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2207001001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3207001002 ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4207001003 ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5207001004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6207001005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7207001006 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8207011010 ธุรกิจโรงเเรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9207012001 ความปลอดภัยในโรงเเรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10207012002 การอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมในธุรกิจโรงเเรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11207012003 การประกอบอาหารโรงเเรม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12207012004 งานเเม่บ้านโรงเเรม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13207012005 การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14207012006 ภัตตาคารเเละการจัดเลี้ยง2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15207012007 เครื่องดื่มเเละการผสมเครื่องดื่ม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16207012008 งานส่วนหน้าโรงเเรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17207012009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงเเรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18207012102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงเเรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19207012103 เบเกอรี่2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20207012104 เเกะสลักผักเเละผลไม้2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21207012105 ศิลปะการจัดตกเเต่งอาหาร1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22207012107 เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23207012108 อาหารเพื่อสุขภาพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24207012109 งานซักรีด1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25207012112 การจัดดอกไม้2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26207018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27207018501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28207022001 ธุรกิจท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29209011001 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30209011002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31209011003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32209011004 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33209011005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34209011006 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35209012001 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36209012002 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37209012003 การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38209012004 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39209012005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40209012006 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41209012007 ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42209012008 ดิจิตอลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43209012009 การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44209012010 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45209012011 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46209012106 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-4-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47209012201 การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48209012202 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49209012203 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50209012204 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่0-4-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0453911 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.