ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1202022006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2202022007 การจัดแสดงสินค้า1-4-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3202022008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4202022101 การจัดซื้อเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5202022102 การขายตรง2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6202022103 การค้าปลีกและการค้าส่ง2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7202022104 การบรรจุภัณฑ์1-2-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8202022106 การกำหนดราคา2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9202022108 การขายประกันชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10202022109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11202022110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12202022111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13202022113 ศิลปะการขาย2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14202028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15202028501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16202032008 พิมพ์ประยุกต์1-4-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17202032107 การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020204-2004 หลักการเขียนโปรแกรม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220204-2112 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320204-8501  โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24202042001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25202042002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26202042003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27202042004 หลักการเขียนโปรแกรม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28202042005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29202042006 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30202042007 โปรแกรมกราฟิก2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31202042008 การสร้างเว็บไซต์2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32202042009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33202042101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34202042102 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35202042103 โปรแกรมตารางงาน2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36202042105 โปรแกรมฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37202042106 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38202042108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39202042109 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40202042110 โปรแกรมมัลติมีเดีย 2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41202042111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42202042112 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43202048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44202048501 โครงงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45202128 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
462021282002 การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47202182006 การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48202182009 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49204001001 การตัดเย็บเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50204001002 หลักการประกอบอาหารครอบครัว1-4-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0446160 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.