ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
101060002 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
201060003 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
301060004 ฝึกฝีมืองานไม้0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
401060005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
501060006 ประมาณราคาก่อสร้าง1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
601080001 ศิลปและภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
701080002 การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
801080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
901080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1001080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1101080006 งานปูน1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1201080007 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1301090002 การระดับ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420000004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520000006 การเงินส่วนบุคคล3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620000007 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17200001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18200001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19200001103 ภาษาไทยธุรกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20200001104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21200001105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22200001106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23200001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24200001202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25200001203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26200001204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27200001205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28200001206 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29200001207 ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30200001208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31200001209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32200001212 ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33200001216 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงเเรม0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34200001220 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35200001221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36200001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37200001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38200001303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39200001306 โครงงานวิทยาศาตร์0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40200001401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41200001402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42200001403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43200001404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44200001406 สถิติการทดลอง2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45200001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46200001502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47200001503 ทักษะชีวิตและสังคม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48200001504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49200001505 อาเซียนศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50200001506 เหตุการณ์ปัจจุบัน1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0323651 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.