ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15739012110 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย1-4-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25739012116 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35739012119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45739012120 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55739012127 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65739012202 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75739018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85739018501 โครงการ0-4-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95920001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105920001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115920001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125920001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135920001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145920001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155920001303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165920001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175920001402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185920001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195920001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205920001607 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215920002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225920002002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235920009206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245920011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255920011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265920012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275921001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285921001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295921001003 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305921001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315921001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325921012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335921012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345921012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355921012106 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365922001004 การขายเบื้องต้น 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375922001006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385922001007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395927001001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405927001003 ศิลปะการให้บริการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415927001005 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425927012002 การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435927012003 งานครัวโรงแรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445927012005 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455931222111 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465932045102 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475932045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485932045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495940001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505940001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0601890 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.