ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15732000003 การเป็นผู้ประกอบการ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25732000004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35732000005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45732000006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55732000007 การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65732000010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75732000011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85732001001 หลักเศรษฐศาสตร์3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95732001002 หลักการจัดการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105732001003 หลักการตลาด3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115732002004 สัมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125732009001 กฏหมายธุรกิจ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135732012001 การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145732012002 การบัญชีชั้นกลาง 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155732012003 การบัญชีต้นทุน 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165732012004 การบัญชีต้นทุน 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175732012005 การบัญชีชั้นสูง 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185732012006 การบัญชีชั้นสูง 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195732012007 การบัญชีภาษีอากร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205732012101 ระบบบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215732012102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225732012104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235732012105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245732012106 การสอบบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255732012107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265732012108 การภาษีอากร3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275732012109 การบัญชีการเงิน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285732018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295732018501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305732022001 การจัดการขาย3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315732022002 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325732022003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335732022004 การสื่อสารการตลาด3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345732022005 การวิจัยการตลาด2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355732022006 กลยุทธ์การตลาด3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365732022007 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375732022101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385732022102 การตลาดบริการ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395732022103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405732022104 สัมมนาการตลาด2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415732022105 การนำเข้าและการส่งออก3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425732022201 การขับรถยนต์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435732025101 งานการขายสินค้าและบริการ*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445732025102 งานบริการลูกค้า*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455732025103 งานการจัดการงานการตลาด0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465732025104 งานส่งเสริมการตลาด0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475732028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485732028002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495732028003 ฝึกงาน 2*-*-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505732028501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0694950 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.