ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731225104 งานเทคโนโลยียาง4*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731228001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731228002 ฝึกงาน1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731228003 ฝึกงาน2*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731228501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731280001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731280002 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731280003 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731280004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731280005 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731280006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731280007 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731280008 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731281001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731281002 ดิจิตอลเทคนิค2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731281003 โปรแกรมโครงสร้าง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731281004 ระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731281005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731282001 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731282002 เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731282003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731282004 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731282005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731282006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731282007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731282101 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731282103 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731282105 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731282107 ไมโครคอนโทรเลอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731282108 โปรแกรมเมเบิลจิกคอนโทรล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731282112 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731282113 งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731282114 ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731282308 การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731282314 งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731282315 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731282316 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731282317 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731282401 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731282402 อุปกรณ์มัลติมีเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731282403 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731282405 การประมวลผลภาพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731282406 ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731282408 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731282409 การผลิตดิจิตอลวิดีโอ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731282410 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731288001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731288501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495732000001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505732000002 หลักการขาย3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0697401 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.