ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731210005 การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731210006 การสำรวจเบื้องต้น2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731210007 การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731212001 การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731212002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731212003 การประมาณราคางานโยธา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731212004 การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731212005 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731212006 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731212007 วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731212101 เทคนิคงานโยธา3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731212102 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731212103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731212104 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731212105 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731212106 การทดสอบวัสดุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731212107 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731212108 ชลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731212109 ปฐพีกลศาสตร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731212110 งานโยธา0-6-2 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731218001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731218501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731220001 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พื้นฐาน3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731220002 การศึกษาสูตรยาง3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731220003 อุตสาหกรรมยางเบื้องต้น3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731220004 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731221001 เคมีพอลิเมอร์1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731222001 ยางธรรมชาติ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731222002 ยางสังเคราะห์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731222003 สารเคมีสำหรับยาง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731222004 กระบวนการแปรรูปยาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731222005 เทคโนโลยีน้ำยาง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731222006 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731222007 ผลิตภัณฑ์ยาง 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731222008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731222009 การออกสูตรยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731222101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731222102 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731222103 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731222104 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731222105 ผลิตภัณฑ์ยาง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731222106 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731222107 ผลิตภัณฑ์พลาสติก0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731222108 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731222109 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731222111 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731222112 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731225101 งานเทคโนโลยียาง1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731225102 งานเทคโนโลยียาง2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731225103 งานเทคโนโลยียาง3*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0714829 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.