ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731062109 ปฐพีกลศาสตร์1-4-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731062110 กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731062111 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731062116 ความปลอดภัยในการก่อสร้าง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731068001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731068501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731069009 ชลศาสตร์2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731080001 ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731080002 การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731080006 กฏหมายอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731080007 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731080301 ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731081001 การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731081002 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731081003 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731081004 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-4 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-4 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731082004 การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-4 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731082005 การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731082006 การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731082007 สภาวะแวดล้อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731082008 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731082101 อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731082102 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731082103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731082104 การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731082105 กฏหมายและสัญญา2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731082106 การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731082107 การเขียนแบบก่อสร้าง31-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731082108 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731082109 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731082110 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731082111 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731083002 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731088001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731088502 โครงการงานสถาปัตยกรรม4-0-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731089001 ผังเมือง2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731089002 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731089003 การบริหารงานก่อสร้าง2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731092005 การสำรวจเส้นทาง2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731122004 เทคโนโลยีงานพรีเพรส1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731210001 กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731210002 วัสดุก่อสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731210003 เทคนิคก่อสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731210004 การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.1449590 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.