ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731049003 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731049006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731049009 โรงต้นกำลังไฟฟ้า3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731050001 งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731050002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731050004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731051001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731051002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731051003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731052001 พัลส์เทคนิค1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731052002 ดิจิตอลเทคนิค2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731052003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731052004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731052005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731052006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731052007 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731052008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731052009 ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731052010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731052101 ระบบโทรคมนาคม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731052103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731052105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731052106 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731052116 ไมโครโพรเซสเซอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731058001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731058501 โครงการ0-0-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731058502 โครงการ 1 *-*-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731058503 โครงการ 2*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731059001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731059002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731060001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731060002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731060003 พื้นฐานงานสำรวจ1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731060004 อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731060005 กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731060006 พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731060007 วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731062001 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731062002 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-3 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731062003 งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731062004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731062005 เทคนิควิธีการก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731062006 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731062007 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731062008 เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731062102 การทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731062107 การวางแผนและจัดการงานก่อสร้าง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731062108 คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0693231 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.