ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731030002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731030003 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731030004 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731032001 วัสดุในการเชื่อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731032002 การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731032003 มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731032004 เทคโนโลยีการเชื่อม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731032005 วัสดุและโลหะวิทยา2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731032006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731032007 ทดสอบวัสดุ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731032102 โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731032105 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731032301 การออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731032302 งานประกอบโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731032303 งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731032304 งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731032305 การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731038001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731038501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731040001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731041001 วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731041002 เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731041003 ดิจิตอลประยุกต์2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731041004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731042001 การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731042002 การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731042003 เครื่องกลไฟฟ้า 12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731042004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731042005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731042006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731042007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731042101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง12-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731042102 เครื่องกลไฟฟ้า22-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731042103 ไมโครคอนโทรเลอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731042104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731042201 การติดตั้งไฟฟ้า 22-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731042202 การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731042203 การส่องสว่าง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731042205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731045201 งานไฟฟ้ากำลัง1*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731045202 งานไฟฟ้ากำลัง2*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731045203 งานไฟฟ้ากำลัง3*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731048501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731049003 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731049006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0540252 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.