ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731010125 การจัดการความปลอดภัย1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731012001 งานส่งถ่ายกำลัง2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731012002 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731012003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731012004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731012005 งานทดลองเครื่องกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731012006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731012101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731012102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731012104 งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731012105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731012106 งานเชื่้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731012107 งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731012108 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731012111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731012112 งานปรับอากาศยานยนต์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731012113 งานเครื่องมือกลยานยนต์1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731015101 งานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731015102 งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731015103 งานเทคนิคยานยนต์ 3*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731015104 งานเทคนิคยานยนต์ 4*-*-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731016001 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731018501 โครงการ*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731022001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731022003 โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731022004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731022005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731022006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731022007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731022101 เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731022102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 21-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731022103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731022104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 41-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731022106 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731022201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-4-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731022203 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731022205 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731022206 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731025101 งานเครื่องมือกล 1*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731025102 งานเครื่องมือกล 2*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731025103 งานเครื่องมือกล 3*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731025104 งานเครื่องมือกล 4*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731028501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731029001 เทคนิคการประมาณราคา2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731029003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731030001 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0560529 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.