ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15641042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25641042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35641042003 ระบบควบคุม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45641042004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55641042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65641042006 การดำเนินงานการจัดการ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75641042007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85641042008 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95641042009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105641042010 การป้องกันระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115641042105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125641042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135641042118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145641042119 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155641042128 การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165641042136 การผลิตส่งจ่ายและจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175641042140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185641048502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 10-3-3 (3)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195641048503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 22-3-3 (5)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205720002005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215720011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225720011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235721001007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245721061003 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255730001001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265730001101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275730001102 การเขียนเชิงวิชาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285730001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295730001202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305730001203 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315730001204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325730001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335730001206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345730001207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355730001208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365730001209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375730001210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385730001214 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395730001221 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405730001226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ2-0-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415730001301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425730001302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435730001303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445730001304 วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-3 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455730001305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465730001306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475730001307 วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485730001313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495730001401 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505730001402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0668690 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.