ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15730001408 สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25730001501 ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35730001502 เศรษฐกิจพอเพียง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45730001503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55730001505 การเมืองการปกครองของไทย3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65730001601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75730001602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85730001603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95730001604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105730001606 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115730001608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125730001609 ลีลาศเพื่อการสมาคม0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135730002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145730002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155730002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165730002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175730009201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18573001001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195730011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205730011002 กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1 (1)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215730012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225730012006 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731000001 งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731000008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731000101 กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731000102 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731000104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731000105 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731000106 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731000109 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731000116 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731000117 การควบคุมคุณภาพ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731000125 การจัดการความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731000301 ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731000601 เคมีทั่วไป2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731000602 เคมีอินทรีย์ทั่วไป2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731001001 การบริหารคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731001101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731010001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731010002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731010003 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731010102 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731010105 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0562861 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.