ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15627022006 มัคคุเทศก์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25629011001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35629011002 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45629011003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55629011004 การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65629011005 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75629011006 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85629011007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95629011106 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105629012001 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115629012002 โปรแกรมตารางคำนวณ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125629012003 โปรแกรมนำเสนองาน1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135629012004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145629012005 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155629012006 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165629012007 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175629012008 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185629012009 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195629012010 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205629012011 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215629012012 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225629012108 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235629012109 ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-3 (9)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245629012110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255629012111 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-3 (9)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265629012116 การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275629012118 ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-3 (9)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285629012119 ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295629012123 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305629012124 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315629012126 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325629012135 การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335629012138 ระบบภาพและเสียง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345629018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355629018501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365629019006 การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375630000201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385630001202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ21-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395630001304 การเมืองการปกครองของไทย2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405630001606 มนุษย์สัมพันในการทำงาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415630002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425632016001 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435632032010 พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445634042004 การจัดการธุรกิจอาหาร1-2-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455640001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465640001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475640001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485640001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495640001508 การบริหารงานยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505641012002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0671930 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.