ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15622022008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25622022101 การจัดซื้อเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35622022102 การขายตรง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45622022103 การค้าปลีกและการค้าส่ง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55622022104 การบรรจุภัณฑ์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65622022108 การขายประกันชีวิต1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75622022109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85622022111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95622022113 การขายออนไลน์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105622022201 ศิลปการขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115622022203 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125622022204 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135622028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145622028501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155622029001 การประชาสัมพันธ์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165622029002 การตลาดเชิงจริยธรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175622029004 สถานการณ์ทางการตลาด3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185622029005 การรวมกลุ่มทางการค้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195622032005 พิมพ์ประยุกต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205622032009 การพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215622042001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225622042002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235622042003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245622042004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255622042005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265622042006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275622042007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285622042008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295622042009 การสร้างเว็บไซต์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305622042101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315622042103 โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325622042104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335622042105 โปรแกรมกราฟิก2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345622042106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355622042107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365622042108 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375622042109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385622048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395622048501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405623032010 พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์0-4-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415623082007 กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425623082008 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1-4-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435624000101 ผ้าและการแต่งกาย0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445624000102 อาหารครอบครัว2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455624000104 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465624000105 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475624000107 มารยาทในการสมาคม2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485624001001 ผ้าและการแต่งกาย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495624001002 อาหารครอบครัว1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505624001003 ศิลปประดิษฐ์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0530500 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.