ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621282106 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621282108 โปรแกรมสำนักงาน1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621282109 พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621282111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621282113 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621282114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621282115 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้อมูลบนเครือข่าย1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621282116 การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621282117 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621282118 ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621282120 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621282121 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621282122 ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621282123 การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621282124 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621288001 ฝึกงาน*-*-4 (4)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621288501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185622001001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195622001002 การบัญชีเบื้องต้น 11-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205622001003 การบัญชีเบื้องต้น 21-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215622001004 การขายเบื้องต้น 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225622001005 การขายเบื้องต้น 21-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235622001006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245622001007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255622001008 กฎหมายพาณิชย์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265622002001 การบัญชีเบื้องต้น11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275622011002 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285622012001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295622012002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305622012003 การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315622012004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325622012005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335622012006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345622012007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355622012008 กระบวนการจัดทำบัญชี1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365622012101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375622012102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385622012103 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395622012104 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405622012105 การบัญชีกิจการพิเศษ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415622012107 การบัญชีตั๋วเงิน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425622012108 การบัญชีสินค้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435622012109 การจัดการสินค้าคงคลัง1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445622018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455622018501  โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465622022001 ศิลปะการขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475622022002 การหาข้อมูลการตลาด2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485622022003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495622022004 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505622022005 การโฆษณา1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0658109 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.