ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621211006 หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621212001 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621212002 การสำรวจเส้นทาง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621212003 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621212004 การประมาณราคางานโยธา1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621212005 งานสำรวจและงานระดับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621212006 การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621212007 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621212008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621212009 เทคนิคงานโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621212010 กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621212011 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621212012 เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621212101 งานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621212102 งานปูน0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621212103 เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621212104 งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621212105 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621212106 งานโยธา0-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621212107 การอ่านแบบ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621212110 ท่อและสุขภัณฑ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621212111 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621212112 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621212113 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621212114 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621212115 ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621212117 การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621212119 งานสุขาภิบาล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621218001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621218501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621228501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621281001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621281002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621281003 วงจรไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621281004 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621281005 วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621282001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621282002 การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621282003 ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621282004 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621282005 พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621282006 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621282007 โปรแกรมยูทิลิตี1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621282008 พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621282009 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621282010 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621282011 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621282012 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621282101 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621282105 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0667570 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.