ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621012009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621012101 งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621012103 งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621012104 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621012105 การขับรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621012106 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621012107 คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621012109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621012111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621012113 งานประดับยนต์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621012115 งานบริการรถยนต์ 10-4-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621012116 งานบริการรถยนต์20-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621012207 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621015101 ปฎิบัติงานยานยนต์ 1*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621015102 ปฏิบัติงานยานยนต์ 2*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621015103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 3*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621015104 ปฏิบัติงานยานยนต์ 4*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621015105 ปฏิบัติงานยานยนต์ 5*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621015106 ปฏิบัติงานยานยนต์ 6*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621018501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621019002 งานแก๊สรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621022001 เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621022003 ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621022004 วัดละเอียด1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621022005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621022006 กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621022007 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621022008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621022009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621022010 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621022011 อบชุบโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621022101 เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621022102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621022103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621022104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621022105 ลับคมเครื่องมือตัด1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621022106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621022107 หล่อโลหะ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621022109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621022110 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621022201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621022202 เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621022203 ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621022204 ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621022205 ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป2-6-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621022206 ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง2-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621022207 ปั๊มโลหะเบื้องต้น2-2-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0625610 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.