ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15620001507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25620001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35620001602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45620001605 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55620001607 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65620001610 การพัฒนาคุณภาพชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75620002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85620002002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95620002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105620002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115620002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125620002006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135620009206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145620009207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-1 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155620009210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165620010003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175620011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185620011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195620011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205620011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215620011006 กฎหมายแรงงาน1-0-1 (1)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225620011007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235620011009 การเป็นผู้ประกอบการ2-9-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245620011601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255620012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265620012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275620020004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285620020005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 50-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621001003 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621001007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621001303 ศิลปะและภาพร่าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621001304 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621011001 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621012003 งานส่งกำลังรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621012004 งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621012005 งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621012007 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621012008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0643198 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.