ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
141052126 การสื่อสารดาวเทียม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
241052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
341052162 เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
441052167 การตัดต่อระบบภาพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
541052168 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
641052172 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
741058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
841058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 22-10-4 (12)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
942042001 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1042042002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1142042003 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1242042004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1342042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1442042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1542042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1642042008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1742042009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1842042010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1942042101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2042042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2142042105 การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2242042108 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2342042114 เหมืองข้อมูล Data mining2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2442042123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2542042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2642048501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-3 (5)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2742048502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-3 (5)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2852401-2210 เสื้อเพื่อการค้า1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295620001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305620001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315620001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325620001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335620001203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345620001204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355620001205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365620001207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375620001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385620001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395620001303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405620001306 โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415620001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425620001402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435620001403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445620001404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455620001406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465620001407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475620001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485620001502 ทักษะชีวิตและสังคม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495620001503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505620001504 อาเซียนศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.1438220 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.