ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
139012112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางเซิฟเวอร์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
239012113 การบริการคอมพลัส3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
339012114 การใช้งานบริการเว็บ3-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
439012115 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
539012116 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-0-1 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
639012117 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
739012118 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
839012119 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-0-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
939012120 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1039012121 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1139012122 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1239012123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1339014101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1439014102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1539014103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1639014104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1739016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1840001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1940001103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2040001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2140001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2240001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2340001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2440001501  ประชาคมอาเซียนศึกษา3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2540001503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2640001504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2740001508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2840001605 กายใจที่เป็นสุขในการทำงาน3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2940001610  การเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3040002001 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3140002002 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3240002003 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3340002004 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
344105-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-4 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3541052001  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3641052002 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3741052003 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3841052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3941052005  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4041052006 การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4141052007 ระบบควบคุม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4241052008 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4341052009 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4441052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4541052106 การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4641052119 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4741052121 การสื่อสารแบบดิจิตอล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4841052125 การออกแบบวงจรสื่อสาร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4941052126 การสื่อสารดาวเทียม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5041052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0517099 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.