ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201042007 เครื่องทำความเย็น1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201042008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201042009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201042010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201042101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201042102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201042103 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201042104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201042105 หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201042106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201042108 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201042109 เครื่องปรับอากาศ1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201042110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201042111 ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201042114 การส่องสว่าง2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201042116 เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201042120 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201048501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201052001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201052002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201052004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201052005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201052006 วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201052007 วงจรดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201052008 เครื่องเสียง1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201052009 เครื่องรับวิทยุ2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201052010 เครื่องส่งวิทยุ1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201052011 เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201052101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201052102 ระบบเสียง1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201052103 ระบบภาพ1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201052104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201052105 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201052106 สายส่งและสายอากาศ1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201052107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201052110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201052111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201052114 โทรศัพท์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201052116 โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201052118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201052121 หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201058001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201058501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4620106-2106 งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201061001 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201061002 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201061003 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201061004 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0411639 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.