ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134044105 ปฏิบัติงานอาหาร 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234044201 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 10-0-5 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334044202 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 20-0-5 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434044203 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 30-0-5 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534044204 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634044205 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734044301 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร 10-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834044302 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934044303 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034044304 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134044305 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234046001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334050001 เคมี 13-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434050002 เคมี 23-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534050003 ชีววิทยา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634052001 เคมีอาหาร2-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734052002 จุลชีววิทยาอาหาร6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834052003 การแปรรูปอาหาร6-0-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934052004 การควบคุมคุณภาพอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034052005 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134052006 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234052007 โภชนาการเบื้องต้น3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334052008 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมอาหาร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434052101 วิศวกรรมอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534052102 การสํารวจตลาดด้านผลิตภัณฑ์อาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634052103 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734052104 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834052105 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934052106 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034052107 เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืช6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134052108 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234052109 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334052110 เทคโนโลยีการหมัก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434052111 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534052112 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634052113 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734052114 เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834052115 การบริหารการผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934052116 สัมมนาวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034054001 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134054002 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234054003 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334054004 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434054005 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534056001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634060001 การออกแบบงานประดิษฐ์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734060002 การจัดดอกไม้เบื้องต้น5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834060003 งานประดิษฐ์เบื้องต้น5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934060004 การอนุบาลเด็ก4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034062001 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0626249 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.