ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132122303 ภาษาญี่ปุ่น 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232122304 ภาษาญี่ปุ่น 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332122401 ภาษาฝรั่งเศส 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432122402 ภาษาฝรั่งเศส 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532122403 ภาษาฝรั่งเศส 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632122404 ภาษาฝรั่งเศส 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732122501 ภาษาเยอรมัน 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832122502 ภาษาเยอรมัน 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932122503 ภาษาเยอรมัน 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032122504 ภาษาเยอรมัน 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132124001 ภาษาต่างประเทศ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232124002 ภาษาต่างประเทศ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332124003 ภาษาต่างประเทศ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432124004 ภาษาต่างประเทศ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532132001 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632132002 การเขียนแบบเทคนิคเพื่อการออกแบบ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732132003 การจัดการผลิตภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832132004 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932132005 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032132006 การจัดแสดงสินค้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132132007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232132008 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332132009 ภูมิปัญญาท้องถิ่น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432132010 วาดเขียนเพื่อการออกแบบ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532134001 การจัดการผลิตภัณฑ์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632134002 การจัดการผลิตภัณฑ์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732134003 การจัดการผลิตภัณฑ์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832134004 การจัดการผลิตภัณฑ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2933020003 การบัญชีเบื้องต้น21-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034001001 หลักศิลป์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134001002 หลักเศรษฐศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234001003 การบริหารงานบุคคล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334001004 อินทรีย์เคมี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434001005 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534010001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634010002 การใช้และการบํารุงรักษาจักรเย็บผ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734010003 การออกแบบเสื้อผ้า4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834010004 เสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934010005 เสื้อผ้าบุรุษขั้นพื้นฐาน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034012001 อุตสาหกรรมสิ่งทอ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134012002 ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234012003 เทคนิคการออกแบบเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334012004 เทคนิคการทําแบบตัด5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434012005 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534012006 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634012007 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734012008 ธุรกิจเสื้อผ้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834012009 สัมมนาวิชาชีพ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934012101 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจเสื้อผ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034012102 เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า1-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0618250 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.