ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134012105 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีโอกาสพิเศษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234012106 เทคนิคการทําเสื้อบนหุ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334012107 เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห์ และชุดราตรี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434012108 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534012109 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์สตรี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634012110 เสื้อผ้าสตรีเพื่อการค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734012201 กายวิภาคเพื่อการสร้างแบบ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834012202 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อบุรุษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934012203 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034012204 เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134012205 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษโอกาสพิเศษ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234012206 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์บุรุษ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334012207 เสื้อผ้าบุรุษเพื่อการค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434012301 เทคนิคการย้อมสี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534012302 เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634012303 เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734012304 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าวัยรุ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834012305 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าครอบครัว5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934012306 เทคนิคการดัดแปลงแก้ไขเสื้อผ้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034012307 เทคนิคการปักจักร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134012308 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้าน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234012309 ธุรกิจผ้าสําหรับสัตว์เลี้ยง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334014001 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434014002 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534014003 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634014004 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734014005 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834014101 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934014102 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034014103 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134014104 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234014105 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334014106 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง 60-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434014201 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534014202 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634014203 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734014204 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834014205 ปฏิบัติงานธุรกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934016001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034022001 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134022002 การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234022003 การทําแบบตัดและตัดเสื้อผ้าตัวอย่าง5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334022004 การวางแบบตัดและการปูผ้า4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434022005 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ์า1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534022006 ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634022007 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734022008 วัสดุในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834022101 การบริหารการตลาด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934022102 ภาษาอังกฤษธุรกิจเสื้อผ้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034022103 การจัดการสินค้าแฟชั่น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0525200 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.