ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132114701 การบริหารงานธุรกิจบริการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232114702 การบริหารงานธุรกิจบริการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332114703 การบริหารงานธุรกิจบริการ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432114704 การบริหารงานธุรกิจบริการ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532114705 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632116001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732122001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832122002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932122003 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032122004 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132122005 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232122006 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332122007 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432122008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532122009 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632122010 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732122101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832122102 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932122103 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032122104 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132122105 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232122106 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332122107 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432122108 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532122109 ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632122110 ภาษาอังกฤษงานแม่บ้าน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732122111 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832122112 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932122113 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032122114 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132122115 ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232122116 ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332122117 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432122118 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532122119 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632122120 การแปลภาษาอังกฤษ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732122121 การแปลภาษาอังกฤษ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832122122 ภาษาอังกฤษธุรกิจสินค้าที่ระลึก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932122123 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสุขภาพและ สันทนาการ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032122124 ภาษาอังกฤษงานครัว3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132122125 ภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232122126 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332122127 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432122128 การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532122201 ภาษาจีน 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632122202 ภาษาจีน 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732122203 ภาษาจีน 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832122204 ภาษาจีน 44-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932122301 ภาษาญี่ปุ่น 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032122302 ภาษาญี่ปุ่น 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0618482 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.