ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132104001 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232104002 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332104003 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432104004 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532106001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632112001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732112002 การบริหารร้านค้าปลีก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832112003 การบริการลูกค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932112004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032112005 การบริหารทรัพยากรบุคคล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132112006 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232112007 การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332112008 การบริหารระบบข้อมูลสําหรับธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432112009 การสื่อสารการตลาด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532112010 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632112011 การบริหารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732112012 การจัดการธุรกิจในระบบจัดส่งถึงลูกค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832112013 การตลาดเพื่อสังคม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932114101 การขายและการบริการ0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032114102 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132114103 การจัดการธุรกิจค้าปลีก0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232114104 การจัดการสินค้าประเภทอาหารสด0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332114105 การจัดการสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432114106 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกทั่วไป5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532114201 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632114202 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732114203 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832114204 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932114205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซื้อ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032114301 การบริหารงานสรรพสินค้า 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132114302 การบริหารงานสรรพสินค้า 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232114303 การบริหารงานสรรพสินค้า 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332114304 การบริหารงานสรรพสินค้า 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432114305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532114401 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632114402 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732114403 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832114404 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932114405 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032114501 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132114502 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232114503 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332114504 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432114505 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532114601 การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632114602 การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732114603 การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832114605 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสินค้าเฉพาะอย่าง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932114701 การบริหารงานธุรกิจบริการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032114702 การบริหารงานธุรกิจบริการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0521221 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.