ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132032007 เทคนิคการบันทึกและถอดข้อความ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232032008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332032009 การผลิตเอกสาร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432032010 พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532032011 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632032012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732032013 การสื่อสารธุรกิจไทย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832032014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932034001 การเลขานุการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032034002 การเลขานุการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132034003 การเลขานุการ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232034004 การเลขานุการ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332042001 เทคโนโลยีสารสนเทศ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432042002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532042003 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632042004 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732042005 ระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832042006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932042007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032042008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132042009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232042010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332042011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432042012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532042013 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632042014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732042101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832042102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932042103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032042104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132042105 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232042201 การเขียนเว็บเพจด์วยภาษา HTML4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332042202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432042203 หลักการออกแบบเว็บเพจ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532042204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632042205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732042206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832042207 การบริหารเว็บไซด์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932042301 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032042302 การสื่อสารข้อมูลในสํานักงาน3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132042303 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232042304 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332042305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432042306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคํานวณ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532042307 การใช้โปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632042308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732042401 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832042402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932042403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032042404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0527220 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.