ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131284201 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231284202 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331284203 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431284204 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531284301 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631284302 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731284303 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831284304 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931284401 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031284402 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131284403 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231284404 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331286001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432000001 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532000002 บัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632000003 บัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732000004 การขายเบื้องต้น3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832000005 การใช้เครื่องใช้สํานักงาน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032001001 หลักเศรษฐศาสตร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132001002 กฎหมายธุรกิจ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232001003 หลักการจัดการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332001004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432001005 หลักการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532001006 การบัญชีการเงิน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632001007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732001008 พฤติกรรมบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832001009 การภาษีอากร3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932001010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032001011 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132002006 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232002012 ศิลปการขายชั้นสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332012001 การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432012002 การบัญชีชั้นกลาง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532012003 การบัญชีต้นทุน 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632012004 การบัญชีต้นทุน 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732012005 การบัญชีชั้นสูง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832012006 การบัญชีชั้นสูง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932012007 การบัญชีภาษีอากร3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032012008 การตรวจสอบภายใน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132012009 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232012010 ระบบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332012011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432012012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532012013 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632012014 การสอบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732012015 การบัญชีเฉพาะกิจการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832012016 การบัญชีรัฐบาล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932012017 การบัญชีธนาคาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032012018 การบัญชีบริหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0597200 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.