ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131212113 การชลประทาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231212114 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331214101 ปฏิบัติงานโยธา 10-6-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431214102 ปฏิบัติงานโยธา 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531214103 ปฏิบัติงานโยธา 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631214104 ปฏิบัติงานโยธา 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731216001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831222001 ยางธรรมชาติ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931222002 ยางสังเคราะห์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031222003 สารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131222004 กระบวนการแปรรูปยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231222005 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331222006 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431222007 เทคโนโลยีน้ำยาง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531222008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631222009 การออกสูตรยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731222010 เคมีพอลิเมอร์2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831222011 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931222012 การวิเคราะห.พอลิเมอร์5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031222101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131222102 กระบวนการผลิตยางดิบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231222103 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 26-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331222104 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431222105 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531222106 โครงสร้างสมบัติและการใช้งานของพอลิเมอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631222107 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731222108 ผลิตภัณฑ์พลาสติก6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831222109 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931222110 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031222111 เศรษฐกิจการยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131224101 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231224102 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331224103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431224104 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531226001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631230001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731230002 เคมีพื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831230003 ฟิสิกส์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931232101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031232105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131232113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231242101 เทคโนโลยีป์โตรเลียม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331270001 กรรมวิธีการผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431270002 งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531270003 งานดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631271001 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731271002 วงจรอิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831272001 วงจรดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931272002 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031272003 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0529850 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.