ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201001303 ศิลปะและภาพร่าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
320101-2008 งานขับรถยนต์ 1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201012003 งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201012004 งานส่งกำลังรถยนต์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201012005 งานไฟฟ้ารถยนต์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201012007 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201012008 งานขับรถยนต์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201012009 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201012010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201012101 งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201012103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201012104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201012105 งานปรับอากาศรถยนต์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201012106 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201012107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201012109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201012203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201012209 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201012402 งานซ่อมตัวถังรถยนต์1-6-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201015101 ปฏิบัติงานยานยนต์ 1*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201015102 ปฏิบัติงานยานยนต์ 2*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201015103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 3*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201015104 ปฏิบัติงานยานยนต์ 4*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201015105 ปฏิบัติงานยานยนต์ 5*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201015106 ปฏิบัติงานยานยนต์ 6*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201018501 โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201022001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201022003 ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201022004 วัดละเอียด1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201022005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201022006 กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201022007 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201022008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-4 (8)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201022009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201022010 อบชุบโลหะ1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201022011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201022101 เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201022102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4 (8)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201022103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4 (8)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201022104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201022105 ลับคมเครื่องมือตัด1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201022106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201022107 หล่อโลหะ2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0426660 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.