ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132022020 การค้าส่ง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232022021 ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332022022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432022023 การสื่อสารทางการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532022024 การบริหารธุรกิจเครือข่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632022025 ความรู้เกี่ยวกับสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732022026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832022027 การตลาดสินค้าเกษตร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932022103 การบริหารการจัดจําหน่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032022104 สัมมนาการตลาด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132022112 ความรู้เกี่ยวกับสินค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232024001 การตลาด 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332024002 การตลาด 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432024003 การตลาด 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532024004 การตลาด 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632026001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732032001 เลขานุการบริหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832032002 งานพิมพ์ดีดประยุกต์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932032003 การใช้โปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032032004 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132032005 การบริหารงานเอกสาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232032006 การพัฒนางานสํานักงาน3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332032007 เทคนิคการบันทึกและถอดข้อความ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432032008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532032009 การผลิตเอกสาร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632032010 พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732032011 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832032012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932032013 การสื่อสารธุรกิจไทย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032032014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132034001 การเลขานุการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232034002 การเลขานุการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332034003 การเลขานุการ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432034004 การเลขานุการ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532042001 เทคโนโลยีสารสนเทศ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632042002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732042003 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832042004 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932042005 ระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032042006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132042007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232042008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332042009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432042010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532042011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632042012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732042013 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832042014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932042101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032042102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4397 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0564721 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.