ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131052306 ปัญหาพิเศษโทรคมนาคม 12-2-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231052307 ปัญหาพิเศษโทรคมนาคม 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331052308 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431052309 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531052310 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631052401 ระบบกระจายเสียงและภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731052402 ระบบโทรทัศน์ CCTV0-4-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831052403 ระบบสตูดิโอ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931052404 ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031052405 ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131052406 วิทยาการก้าวหน้าระบบเสียงและภาพ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231052407 วิทยาการก้าวหน้าระบบเสียงและภาพ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331052408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431054101 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531054102 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631054103 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731054104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831054201 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 10-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931054202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031054203 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131054204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231054301 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 10-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331054302 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431054303 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531054304 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631054401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731054402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831054403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931054404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031056001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131060001 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231060002 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331060003 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431060004 ฝึกฝีมืองานไม้1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531060005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631060006 ประมาณราคาก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731060007 เขียนแบบก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831060008 การสํารวจ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931062001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031062002 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131062003 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231062004 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331062005 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-3 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431062006 การประมาณราคาก่อสร้าง 11-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531062007 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631062008 การทดสอบวัสดุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731062009 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831062010 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931062011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031062012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0515120 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.