ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131024101 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 1*-*-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231024102 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 20-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331024103 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 30-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431024104 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 40-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531024201 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณ์จับยึด 1*-*-5 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631024202 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณ์จับยึด 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731024203 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณ์จับยึด 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831024204 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณ์จับยึด 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931024301 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ1*-*-5 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031024302 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131024303 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231024304 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331024401 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431024402 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531024403 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631024404 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731024501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831024502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931024503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031024504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131026001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231030001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331030002 งานโลหะแผ่น0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431030003 งานเชื่อมแก๊ส1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531030004 งานเชื่อมไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631030005 งานผลิตภัณฑ์โลหะ0-4-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731032001 เทคโนโลยีการเชื่อม 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831032002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931032003 มาตรฐานงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031032004 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131032005 วัสดุประสานงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231032006 การวางแผนงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331032007 วัสดุและโลหะวิทยา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431032008 โลหะวิทยาการเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531032009 การตรวจสอบงานเชื่อม1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631032010 การทดสอบวัสดุงานเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731032101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831032102 การขึ้นรูปโลหะ3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931032103 งานผลิต1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031032104 การตกแต่งผิวสําเร็จ4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131032105 การติดตั้งและการบํารุงรักษา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231032106 การออกแบบผลิตภัณฑ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331032107 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431032108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม0-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531032109 วิทยาการก้าวหน้างานเชื่อมอุตสาหกรรม0-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631032110 อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731032201 เทคโนโลยีการเชื่อม 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831032202 เทคโนโลยีการเชื่อม 31-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931032203 การคํานวณในงานเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031032204 การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0527630 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.