ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131032207 โลหะวิทยา 33-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231032208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331032209 ไฟฟ้าในงานเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431032210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531032211 วิทยาการก้าวหน้าการเชื่อมโลหะ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631032212 งานเชื่อมซ่อมบํารุง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731032213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831032301 เขียนแบบงานท่อ 14-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931032302 ระบบท่อในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031032303 ระบบท่อในอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131032304 งานติดตั้งท่ออุตสาหกรรม4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231032305 ระบบการระบายอากาศ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331032306 ระบบบําบัดน้ำเสีย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431032307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานท่ออุตสาหกรรม0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531032308 วิทยาการก้าวหน้างานท่ออุตสาหกรรม0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631034101 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 10-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731034102 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 20-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831034103 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931034104 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031034201 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131034202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231034203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331034204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431034301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531034302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631034303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731034304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831036001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931040001 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431040202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531041001 วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631041002 เครื่องวัดไฟฟ้า1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731041003 ดิจิตอลประยุกต์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831042001 การติดตั้งไฟฟ้า 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931042002 เครื่องกลไฟฟ้า 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031042003 เครื่องกลไฟฟ้า 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131042004 การออกแบบระบบไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231042005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331042006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431042007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531042008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631042009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731042010 วิเคราะห่วงจรไฟฟ้า3-0-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931042101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031042102 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0660062 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.