ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120006104 การพูดในที่ประชุมชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
220006105 การเขียนหนังสือราชการ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
320006205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
420006303 เหตุการณ์ปัจจุบัน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
520007001 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
620010001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720010002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820010003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920010004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020010005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1120010006 การเงินส่วนบุคคล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1220010007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1320010008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420010042 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720011301 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820012001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120012103 การบัญชีบริษัทจำกัด1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220012109 กระบวนการจัดทำบัญชี1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2420014003 งานเครื่องกล 20-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2520020001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620020002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720020003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820020004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920020005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020020006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3120020007 กิจกรรมอื่นที่สถานประกอบการจัด0-0-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3220020101 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320020102 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420020103 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 12-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520020104 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 22-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3620020105 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 32-0-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3720020106 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820021018 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920022001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 12-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4020022002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120022004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220031501 คณิตศาสตร์ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4320033003 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201001003 งานฝึกฝีมือ0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201001004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201001005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201001008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0433609 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.