ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131012204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231012205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331012206 งานบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431012207 กระบวนการผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531012208 การส่งถ่ายความร้อน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631012209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731012210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831012211 วิศวกรรมโรงต้นกําลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931012212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031012213 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131012214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231012301 งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331012302 เกียร์เรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431012303 ใบจักรเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531012304 ไฟฟ้าในเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631012305 งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731012306 การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831012307 ความต้านทานและกําลังเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931012308 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031012309 สัญญาณควบคุมการเดินเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131012310 งานท่อในเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231012311 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331012312 งานเครื่องมือกลเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431012313 การขนถ่ายวัสดุในเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531012314 ทฤษฎีเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631012315 บุคคลประจําเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731012401 งานบริการเครื่องจักรกลงานพืช5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831012402 งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931012403 งานบริการเครื่องจักรกลหนัก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031012404 งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131012405 งานเครื่องสูบและชลประทาน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231012406 งานเครื่องจักรกลอาหาร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331012407 งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431012408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531012409 งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631012410 งานไฟฟ้าในโรงงานฟาร์ม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731012411 งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831012412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931012413 งานขนถ่ายและขนส่งผลผลิตเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031012414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลหนัก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131012415 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231012416 เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331012417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431012418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531012419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631012501 งานเครื่องกลเรือพาณิชย์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731012502 งานเครื่องกลไฟฟ้าเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831012503 งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931012504 งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031012505 เครื่องจักรช่วย 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0484600 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.