ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301022007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301022101 เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301022102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 21-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301022103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 31-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301022104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 41-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301022201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301025101 งานเครื่องมือกล 1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301025102 งานเครื่องมือกล 2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301025103 งานเครื่องมือกล 3*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301025104 งานเครื่องมือกล 4*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301025201 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301025202 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301025203 านเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ3*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301025204 านเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ4*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301028002 เทคนิคการอบชุบโลหะ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301028501 โครงงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301029001 เทคนิคการประมาณราคา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301029003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031000001 งานเทคนิคพื้นฐาน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 13-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931000103 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031000105 กลศาสตร์เครื่องจักรกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131000106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231000107 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331000108 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431000109 การส่งถ่ายกําลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531000110 การส่งถ่ายความร้อน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731000112 วัสดุอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831000113 โลหะวิทยา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931000114 การทดสอบวัสดุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031000115 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131000116 การขนถ่ายวัสดุ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231000117 มาตรวิทยาวิศวกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331000118 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431000150 การควบคุมคุณภาพ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531000151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631000152 การบริหารงานอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731000153 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831000154 การศึกษาการทำงาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931000155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031000156 ธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0536458 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.